ระบบ ขับถ่าย มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ระบบขับถ่าย (Excretion System) ทำหน้าที่กำจัดและขับถ่ายของเสียที่เหลือใช้จากการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน และสะสมพลังงาน นั่นก็คือการกำจัดของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ซึ่งเรียกว่า เมแทบอลิซึม (Metabolism)
ระบบขับถ่าย (Excretory System) เป็นระบบซึ่งท าหน้าที่ ก าจัดและขับถ่ายของเสียที่เหลือใช้ จากการเผาอาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานและสะสมพลังงาน นั่นก็คือ การก าจัดของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ซึ่งเรียกว่า เมแทบอลิซึม (Metabolism)

Leave a Reply

Your email address will not be published.