ประชาชน เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน กระบวนการ ตรา กฎหมาย อย่างไร บ้าง?

การมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายของประชาชน § ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง § รูปแบบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ จะต้องมีหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือแนวนโยบายพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.