เซลล์ เม็ดเลือด แดง และ เซลล์ เม็ดเลือด ขาว มี ขนาด และ ปริมาณ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

เซลล์เม็ดเลือดแดงมักมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวและมีขนาดแตกต่างกันในสัตว์ชนิด ต่างๆ โดยจะมีขนาดใหญ่ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและมีขนาดเล็กในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นเซลล์ รูปร่างกลมหรือรูปไข่และแบน เซลล์เม็ดเลือดแดงในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำมีนิวเคลียส แต่ในสัตว์

Leave a Reply

Your email address will not be published.