เเ คล เซี ยม มี ประโยชน์ อย่างไร?

แคลเซียม คือ แร่ธาตุที่พบมากที่สุดในร่างกาย โดย 99% อยู่ในกระดูกและฟัน ส่วนอีก 1% อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆและของเหลว โดย แคลเซียม จะทำให้ กระดูกและฟันแข็งแรง ทั้งยังมีความจำเป็นต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญ ประมาณร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน เพิ่มความหนาแน่นให้มวลกระดูก ทำให้กระดูกมีความแข็งแรง ส่วนอีกร้อยละ 1 อยู่ในเลือดมีบทบาทควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล การทำงานของระบบประสาท และ
แคลเซียม เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายมากกว่าแร่ธาตุอื่นๆ โดยแคลเซียมจะจับตัวร่วมกับฟอสฟอรัสเรียกว่า ‘Calcium Phosphates’ เพื่อช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง หน้าที่ของแคลเซียมมีหลากหลาย เช่น เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน ช่วยในการทำงานของระบบประสาทช่วยควบคุมการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.