ข้อมูล กับ สารสนเทศ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

แตกต่างกันเนื่องจากข้อมูลคือข้อเท็จจริง สารสนเทศคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวล
ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศ คือ ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้ จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศ คือข้อมูลที่นามาผ่าน กระบวนการเพื่อสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที
ฉะนั้นข้อมูลกับสารสนเทศแตกต่างกันก็คือ ข้อมูล คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้

Leave a Reply

Your email address will not be published.