เกมส์ เขียน อย่างไร?

ความแตกต่างของการใช้คำว่า เกม กับ เกมส์ อธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ดังนี้ คำว่า เกม เขียนทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า game พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกม ไว้ว่า หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิต
เกม เป็นคำที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถานรับรองว่าถูกต้อง จะถอดจาก game หรือ games ก็สะกดว่า เกม ใช้ได้ทั่วไป โดยปกติเรายืมคำภาษาอังกฤษมา เราจะไม่ยืมพจน์มาด้วย กล่าวคือไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราก็ใช้อย่างเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.