พยัญชนะ ภาษา จีน อ่าน ว่า อย่างไร?

d (เตอ) t (เธอ) n (เนอ) l (เลอ) g (เกอ) k (เคอ) h (เฮอ) j (จี) q (ชี) x (ซี) z (จือ) c (ชือ) s (ซือ) zh (จรือ) ch (ชรือ) sh (ซรือ) r (ยรือ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.