วัน อาสาฬหบูชา สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา หรือ “วันพระสงฆ์” (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

  1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
  3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์

วันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไร วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘วันพระธรรม’ และ ‘วันพระสงฆ์’ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.