เพศ หญิง ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

feminine. หมายเหตุ รูปที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้หญิง ตัวอย่างประโยคตาบอดสีที่เป็นมาแต่กำเนิดจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ภาษาอังกฤษแบ่งเพศของคำนามออกเป็น 3 ชนิด คือ เพศชาย (Masculine gender) เช่น Boy, King, Uncle 2. เพศหญิง (Feminine gender) เช่น Girl, Queen, Aunt

Leave a Reply

Your email address will not be published.