สมอง มี ความ สํา คั ญ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

สมองมีบทบาทสําคัญที่สุดในการรับรู้ประสบการณ์เรียนรู้ เก็บความ ็บความ ทรงจําํา คิดค้นหาเหตุผล ตัดสินใจ ัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต
สมองมีการจัดระบบการทำงานที่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีไม่น้อยไปกว่าอวัยวะใดๆ ในร่างกาย ออกแบบเพื่อ “การเรียนรู้” สมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อ “ความอยู่รอด” เป็นสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.