เมื่อ อุณหภูมิ ร่างกาย สูง กว่า ปกติ ร่างกาย มี การ ตอบ สนอง อย่างไร?

เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิร่างกาย ร่างกายมนุษย์จะมีกลไกการรักษาดุลยภาพดังนี้ 1. ต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อ 2. เพิ่มการระเหยของเหงื่อ 3. หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว
1.ECCRINE SWEAT GLAND หมายถึง ต่อมเหงื่อที่มีหน้าที่หลั่งเหงื่อ เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย การหลั่งเหงื่อ (Sweating) นั้นเป็นการตอบ สนอง (Physiologic response) ของร่างกาย เมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการออกกำลังกาย (Physical exercise) หรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.