รูปร่าง และ รูป ทรง แตก ต่าง กัน อย่างไร?

รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คน สัตว์และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้้าหนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.