สำนักงาน คณะ กรรมการ อาหาร และ ยา มี หน้าที่ อย่างไร?

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 2. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.