วัฒนธรรม เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

1. เกิดจากการเรียนรู้ คิดค้นของสมาชิกในสังคม : ไม่ได้เกิดตาม สัญชาตญาณแต่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 2.มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น : socialization 3.เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของคนในสังคม 4. วัฒนธรรมมีความหลากหลายแตกต่างกัน เพราะแต่ละสังคมมี
มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ในเมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆ ให้พิจารณาอย่างซับซ้อน เรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได้หลายแง่มุมไปด้วย มีผู้ให้ความหมายคำว่า ‘วัฒนธรรม’ ต่างๆ กัน ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้นิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว้ ๔ นัย ดังนี้คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.