สุข ภาวะ ทาง สังคม หมายความ ว่า อย่างไร?

สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมประจำวันที่เกิดขึ้นได้ การที่บุคคลจะมีสุขภาวะทางสังคมที่ดีนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Social supports) ในที่นี้โดยเฉพาะการได้รับสนับสนุนจากครอบครัวเป็น
“การมีสุขภาพที่ดี มิได้มีความหมายเพียงแค่ การไม่มีโรคหรือความพิการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญาอีกด้วย” นี่คือนิยามคำว่า “สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ความหมายของคําว่า ‘สุขภาพ’ คืออะไร?

การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนาที่จะมี ก่อนอื่นเราก็ควรจะเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำว่า ‘สุขภาพ’ กันก่อน ว่าสุขภาพนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และคุณเข้าใจความหมายของคำว่าสุขภาพที่ถูกต้องแล้วหรือยัง?? สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ 1. ความปลอดภัย (Safe)

สุขภาพ’ หรือ ‘สุขภาพดี’ คืออะไร?

ดังนั้น ‘สุขภาพ’ จึงหมายถึง ‘การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้มีสุขภาพดีถือว่าเป็นกำไรของชีวิต เพราะทำให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้’ นั่นเอง

สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ?

สุขภาพ มีความหมาย 3 ประการ คือ 1. ความปลอดภัย (Safe) 2. ความไม่มีโรค (Sound) 3. ความปลอดภัย และไม่มีโรค (Whole)

Leave a Reply

Your email address will not be published.