ระบบ หายใจ และ ระบบ ย่อย อาหาร มี ความ เกี่ยวข้อง กัน อย่างไร?

สรุปได้ว่า ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่เตรียมสารอาหารเพื่อป้อนให้แก่ร่างกาย ส่วนระบบหายใจก็ทำหน้าที่เตรียมออกซิเจนเพื่อป้อนให้แก่ร่างกายเช่นกัน โดยมีระบบหมุนเวียนโลหิตทำหน้าที่เป็นหน่วยลำเลียงเสบียงไปตามเส้นทางขนส่ง เพื่อแจกจ่ายอาหารและออกซิเจนให้กับเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และรับเอาขยะจากแต่ละเซลล์กลับมาจำกัดด้วยระบบขับถ่ายต่อไป ซึ่งระบบขับถ่ายก็จะมีการคัดแยกของเสียแต่ละชนิดไปตามแหล่งกำจัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.