โค ร มา ทิน และ โครโมโซม เกี่ยวข้อง กัน อย่างไร?

โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ ในขณะที่เซลล์ไม่แบ่งตัวหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟส (interphase) เราจะไม่เห็นโครโมโซมเนื่องจากโครโมโซมอยู่ในลักษณะเป็นเส้นใยเล็ก ๆ สานกันอยู่ในนิวเคลียส เส้นใยนี้เรียกว่า โครมาทิน (Chromatin) แต่เมื่อเซลล์จะแบ่งตัวโครมาทินแต่ละเส้นจะแบ่งจาก 1 เป็น 2 เส้น แล้วขดตัวสั้นเข้า
ภายในนิวเคลียส (nucleus) มีโครงสร้างของสาร ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) และโปรตีนหลายชนิด ประกอบเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นสายยาว เรียกว่า โครมาทิน (chromatin) เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์ โครมาทินจะขดสั้นเข้าจนมีลักษณะเป็นท่อนๆ เรียกว่า โครโมโซม (chromosome) แต่ละโครโมโซมประกอบด้วย โครมาทิด (chromatid) 2 เส้น ที่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมจำลองตัวเองขึ้น โดยโครมาทิดทั้งสองยึดติดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมียร์ (centromere)

Leave a Reply

Your email address will not be published.