การ คัด ลายมือ จะ ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

การคัดลายมือเป็นทักษะที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ครูจะต้องเริ่มฝึกลายมือให้ถูกต้อง สวยงาม และวางท่าในการเขียนให้ถูกต้อง เช่น การนั่ง การจับดินสอการเคลื่อนไหวของมือ การคัดตัวบรรจง เส้นตัวหนังสือต้องตรง เรียบ วางวรรณยุกต์ การวางสระ ช่องไฟถูกต้อง เป็นต้น

  1. นั่งวางสมุด และจับดินสอด้วยท่าทางและวิธีที่ถูกต้อง
  2. เขียนด้วยความตั้งใจ
  3. เขียนตัวอักษรถูกต้องตามแบบการเขียนอักษรไทย
  4. เขียนพยัญชนะจรดเส้นบรรทัดบน-ล่าง
  5. เว้นระยะช่องไฟให้เท่ากันและสม่ำเสมอ
  6. วางรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่ง

หลักการ ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัย จิตใจ ครูจึงควรฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกจิตใจนักเรียนให้ละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน (สิ่งที่ครูควรเน้นและใส่ใจในการฝึก คือ ช่องไฟ วรรคตอน ตัวอักษรที่เสมอกัน) รูปแบบการคัดลายมือ ๑. แบบกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.