ผู้ ขับ รถ ไม่มี ใบ อนุญาต ขับ รถ มี ความ ผิด อย่างไร?

อย่างไรก็ตาม หากเกิด อุบัติเหตุ ขับรถชน หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถมีการกระทำผิดตามกฏหมายหรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะได้รับโทษหรือมีโทษทางอาญา จะต้องดำเนินการพิสูจน์การกระทำผิดตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ตามกฎหมายกำหนด รถยนต์ถือว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือความผิดลหุโทษ เจ้าพนักงานมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดโทษตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ มีความผิดอย่างไร หากขับรถโดยไม่มีใบขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โปรดระวังนะครับขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ พร้อมทั้งคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (และรถจักยานยนต์) ผู้ใดขับขี่รถยนต์ หรือรถจักยานต์ยนต์โดยยังไม่มีใบอนุญาติขับรถ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าใบขับขี่ มีโทษจำคุกด้วยครับ มาดูพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

Leave a Reply

Your email address will not be published.