ความ ดัน สูง ควร ทํา อย่างไร?

8 อย่างที่ควรทำ เพื่อลดความดันสูง ให้อยู่หมัด : ความดันสูง เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยาก ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หลายคนที่เป็นโรคความดันสูงในระยะแรก หากพยายามที่จะปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการกิน การออกกำลังกาย ความเครียด ฯ ก็มีโอกาสที่จะหายจากอาการความดันสูงได้เช่นกัน
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

  1. ลดน้ำหนัก ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน
  2. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม
  3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดปริมาณให้น้อยกว่าวันละ 1 แก้ว
  4. งดสูบบุหรี่
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญทางสาธารณสุขที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายระยะสุดท้าย พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญสำหรับการควบคุมความดันโลหิตสูง ได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเองและการรักษาโดยการรับประทานยา การดูแลสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดีและสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published.