ตลาด แข่งขัน สมบูรณ์ มี ลักษณะ อย่างไร?

ตลาดในอุดมคติของนักเศรษฐศาสตร์ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly Competitive Market) ถือว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุด ลักษณะของตลาดคือ ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดมีมากและมีความรู้ในเรื่องตลาดอย่างสมบูรณ์ (Perfect knowledge), สินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์, การเข้าและออกจากตลาดทำได้อย่างเสรีและตลอดเวลา (free exit – free entry) ผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดจะต้องซื้อขายสินค้าในราคาตลาด (Market Price) ซึ่งเป็นราคาดุลยภาพตลาด หรือปฏิบัติตามราคาตลาด (Price taker) สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงคือ สินค้าเกษตร เป็นต้น
5.2.1 ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ I. มีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมาก II. สินค้าที่ซื้อขายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ III. ผู้ขายหรือผู้ซื้อสามารถเข้า-ออกในตลาดได้อย่างเสรี IV. ผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้เรื่องข้อมูลตลาดเป็นอย่างดี V. มีการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (perfect competitive market) มีผู้ขายจำนวนมากและขายสินค้าเหมือนกัน 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (imperfect competitive market)

Leave a Reply

Your email address will not be published.