ฤดูกาล ของ อาหาร มี ผล ต่อ การ กํา หน ด รายการ อาหาร อย่างไร?

2. ฤดูกาลของอาหารมีผลต่อการกำหนดรายการอาหารอย่างไร ฤดูกาลของอาหารมีผลต่อการกำหนดรายการอาหาร โดยผู้กำหนดรายการอาหารควรรู้จักหรือเลือกอาหารให้เหมาะสมกับ ฤดูกาล เพื่อที่จะได้อาหารที่สด มีคุณค่าสูง อร่อย และราคาถูก

Leave a Reply

Your email address will not be published.