ป ป ช กับ ป ป ท ต่าง กัน อย่างไร?

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมทั้งดำเนินการกับผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับคณะกรรมการ ป

Leave a Reply

Your email address will not be published.