หลัง การ ออกกำลัง กาย อย่าง หนัก เลือด ใน ร่างกาย จะ มี สภาพ อย่างไร?

การออกกำลังกายร่างกายต้องการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากจึงมีการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจน ทำให้เกิดของเสียจากเมทาบอลิซึม คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถละลายน้ำกลายเป็น กรดคาร์บอนิก และแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออน และ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งทำให้เลือดมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.