ใน การ บรรทุก สิ่งของ ผู้ ขับขี่ ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

การบรรทุกของผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติคือ

  • ความกว้าง ได้ไม่เกินส่วนกว้างของตัวรถ
  • ความยาว
  • ความสูง – กรณีรถบรรทุกให้บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3.00 เมตร แต่ถ้ารถมีความกว้างของรถเกินกว่า 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 4 เมตร(คลิ๊กดูกฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๔)
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.