คติ สมมติ เทพ มี ความ เกี่ยวข้อง กับ พระ มหา กษัตริย์ ใน สมัย อยุธยา อย่างไร?

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับคติพราหมณ์มาจากขอม เรียกพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองว่า ‘สมมติเทพ’ หรือ ‘เทวราชา’ คือ ลักษณะการปกครองที่พระมหากษัตริย์เป็นคนเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดิน โดยมีความเชื่อว่าได้รับบัญชาสวรรค์หรือเป็นตัวแทนสวรรค์ลงมาปกครองมวลมนุษย์ เราเรียกการปกครองแบบนี้ว่า ‘ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช’

Leave a Reply

Your email address will not be published.