สื่อ โฆษณา มี อิทธิพล ต่อ ผู้ บริโภค อย่างไร?

ในโลกของการสื่อสารจะพบว่า สื่อโฆษณา เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจ
สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคสำคัญ ดังนี้ 1.สร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ต้องให้ผู้บริโภคต้องการทราบ เพราะเมื่อสื่อโฆษณาใดให้ข้อมูลของสินค้าได้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วย่อมให้เกิดแรงจูงใจการซื้อสินค้าง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.