ระบบ สืบพันธุ์ เกี่ยวข้อง กับ การ เจริญ เติบโต ของ ร่างกาย อย่างไร?

การสืบพันธุ์ของมนุษย์เพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติ จำเป็นต้องอาศัยเพศชายและเพศหญิง ซึ่งทั้งสองเพศสามารถสืบพันธุ์ได้เมื่ออวัยวะสืบพันธุ์เจริญเติบโตเต็มที่ เช่น เพศชายมีการขับน้ำอสุจิออกมา ส่วนเพศหญิงจะมีประจำเดือน อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System) คือ ระบบที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อการสืบทอดด ารงเผ่าพันธุ์และมีลูกหลานต่อๆ กันไป การสืบพันธุ์ (Reproduction) คือ การให้ก าเนิดลูกหลานขึ้นมาใหม่ที่เหมือนพ่อแม่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.