การ เลี้ยง สัตว์ มี ความ สำคัญ อย่างไร?

เคยได้ยินไหมว่าการเลี้ยงสัตว์สักหนึ่งตัว นอกจากจะความชอบแล้วยังเหมือนการเพิ่มภาระให้ตัวเองอีกด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะชอบอย่างเดียวแล้วจะเลี้ยงได้ ก่อนที่จะเลี้ยงต้องมีการศึกษาความเป็นอยู่ นิสัย การกิน และต้องมีเวลา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น นอกจากจะทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้ว การเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนมีอีกหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแล บางคนก็พัฒนาศักยภาพในตัวเองให้ดีกว่าเก่า เพิ่มความรับผิดชอบต่างๆ จัดสรรเวลาให้ลงตัว และมีการวางแผนการเงินมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็ถือว่าสูงเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการมีสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลย
1. ลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 2. ผลิตผลจากสัตว์ช่วยบารุงพลานามัยของประชาชน 3. การเลี้ยงสัตว์เป็นการให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว 4. การเลี้ยงสัตว์เป็นการฝึกนิสัยของผู้ประกอบการ 5. การเลี้ยงสัตว์ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ปฏิบัติ อันจะทาให้มีสุขภาพจิตที่ดีคลายความเครียด
ในการเลี้ยงสัตว์มีปัจจัยที่สำคัญ ๔ ประการด้วยกัน คือ ๑. พันธุ์สัตว์ เกษตรกรไทยยังไม่ให้ความสำคัญต่อพันธุ์สัตว์ ที่นำมาใช้เลี้ยงมากนัก จึงมิได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพทางพันธุกรรมของสัตว์ ที่นำมาใช้เลี้ยง โดยเฉพาะในโคและกระบือ ปัจจุบันเกษตรกรไทยเริ่มให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อหาสัตว์ ที่มีคุณภาพดีมาเลี้ยงมากขึ้น โดยเฉพาะในไก่ เป็ด และสุกร

Leave a Reply

Your email address will not be published.