ดาวเทียม มี ประโยชน์ อย่างไร?

ดาวเทียมทุกดวงนั้นมีการติดตั้งกล้องถ่ายรูปและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อผลทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยบางครั้งดาวเทียมจะทำงานเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลทางพื้นดิน น้ำ หรืออากาศ แต่ก็มีอีกหน้าที่หนึ่ง คือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากระบบสุริยะและจักรวาล
มนุษย์ได้ประดิษฐ์ดาวเทียมขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในระยะทางไกล โดยดาวเทียมรุ่นแรก ทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนคลื่นวิทยุความถี่ไมโครเวฟ แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาติดตั้งอุปกรณ์รับส่งคลื่นไมโครเวฟ เพื่อใช้ทวนสัญญาณความถี่เป็นการแปลงความถี่ก่อนส่งมายังโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.