การ อ่าน ออกเสียง มี ลักษณะ อย่างไร?

การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยค า และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ให้ ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้ฟัง การอ่านออกเสียงถือเป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิด “ทักษะ” (วาสนา บุญสม, ๒๕๔๑ : ๒๒) ดังต่อไปนี้ ๑.๑ เกิดทักษะการเปล่งเสียงให้ชัดเจน ๑.๒ เกิดทักษะการใช้อวัยวะที่ออกเสียงได้ถูกต้อง ๑.๓ เกิดทักษะการออกเสียง
เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติทั่วไป อ่านได้ทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น อ่านข่าว อ่านประกาศ อ่านตีบท อ่านสารคดี อ่านข้อความประกอบภาพนิ่ง หรืออ่านบทภาพยนตร์ วิธีการอ่านออกเสียงปกติ ๑.ทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะอ่านก่อนการอ่านจริง ๒.ออกเสียงชัดเจน ดังพอประมาณ มีลีลาจังหวะในการอ่านอย่างเหมาะสม ๓.แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง ๔.อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published.