กล้องจุลทรรศน์ ใช้ ศึกษา เซลล์ ได้ อย่างไร?

กล้องจุลทรรศน์ (microscope) เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายรายละเอียดของวัตถุที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าให้มีขนาดใหญ่ เช่น การศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุ มีขนาดโตกว่าวัตถุจริง กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงมีส่วนประกอบดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.