สหกรณ์ ออม ทรัพย์ ต่าง จาก ธนาคารพาณิชย์ อย่างไร?

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาทางด้านโครงสร้างแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กลับเห็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกมากขึ้น จากเดิมที่มีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเชื่อมโยงกับผู้เล่นรายอื่นในระบบการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สหกรณ์มักจะพึ่งพากันเองภายในหรือเป็นระบบปิด นอกจากนี้ ระบบของสหกรณ์ยังมีการรวมกลุ่มกันเองสะท้อนถึงความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งความเชื่อมโยงและความซับซ้อนที่มากขึ้นจากในอดีตถือเป็นความท้าทายต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.