การ เพาะ เมล็ด มี ข้อ เสีย อย่างไร?

การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ต้นพืชที่ได้มีรากแก้วแข็งแรง แต่มีข้อเสียคือการกลายพันธุ์ จึงไม่เป็นที่นิยม ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อเสีย

  1. กลายพันธุ์ได้ง่าย เพราะต้นที่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์ เว้นแต่เมล็ดพืชบางชนิดที่งอกได้ หลายต้นใน ๑ เมล็ด ซึ่งอาจจะมีต้นที่ไม่กลายพันธุ์ได้
  2. ลำต้นสูงใหญ่ ไม่สะดวกในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา
  3. ต้นมีโอกาสรับแรงปะทะลมได้มาก ทำให้ดอกและผลร่วงหล่นเสียหายมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.