การ ศึกษา ประวัติศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

1. ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง กล่าวคือ ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่น 2. ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆในสมัยของตนได้
การศึกษาประวัติศาสตร์ คือกระบวนการเก็บข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ต้องอาศัยวิธีการ ศึกษาที่เป็นแบบเฉพาะ มีขั้นตอนต่าง ๆ ช่วยให้เกิดลำดับการคิดอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักฐาน ประเภทต่าง ๆ อธิบายเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจความเป็นมาในอดีต ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.