กฎหมาย คุ้มครอง เด็ก มี ความ สำคัญ ต่อ เด็ก และ เยาวชน อย่างไร?

กฎหมายคุ้มครองเด็กฉบับนี้บังคับใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และนักเรียนนักศึกษา เป็นกฎหมาย ที่ให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหา และส่งเสริมความประพฤติเด็ก มิใช่กฎหมายที่กำหนดโทษเอาโทษแก่เด็ก มีสาระสำคัญ กำหนดเป็นหลักการ ในเบื้องต้น ให้ทุกคนปฏิบัติต่อเด็กโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของเด็ก และไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม และกำหนดมาตรฐานให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนพัฒนาเด็ก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ทั้งยังได้กำหนด วิธีการคุ้มครองเด็กเป็น 3 วิธี คือการสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองเด็กทั้งสามวิธีดังกล่าวไว้ด้วย ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.