คอมพิวเตอร์ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ งานเอกสารต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นสื่อมัลติมีเดียที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ ดูหนัง ฟัง เพลง เป็นต้น
(1.1) ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (1.2) ช่วยรวบรวม ข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว (1.3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง (1.4) ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.