พยัญชนะ จีน อ่าน ว่า อย่างไร?

b (ปอ) p (พอ) m (มอ) f (ฟอ) d (เตอ) t (เธอ) n (เนอ) l (เลอ) g (เกอ) k (เคอ) h (เฮอ) j (จี) q (ชี) x (ซี) z (จือ) c (ชือ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.