ข้อมูล และ สารสนเทศ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

แตกต่างกันเนื่องจากข้อมูลคือข้อเท็จจริง สารสนเทศคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวล
ข้อมูล -> (กระบวนการประมวลผล) -> สารสนเทศ ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศ คือ ข้อมูลเป็น ส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.