การ วางแผน ชีวิต มี ขั้น ตอน อย่าง เป็น กระบวนการ อย่างไร บ้าง?

กระบวนการวางแผนชีวิต มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น เป็นการวางแผนตั้งเป้าหมายของชีวิตโดยมุ่งมั่นฝึกฝนตนเอง ให้
  • การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าต้องพยายามตั้งตัวและสร้าง
  • การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.