ลักษณะ การ เคลื่อนที่ ของ เสียง จาก แหล่ง กํา เนิ ด เสียง เป็น อย่างไร?

เสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดจะ เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงในทุกทิศทุกทาง การเดินทางของเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงมาถึงหูของเราโดยมีอากาศเป็นตัวกลาง แหล่งกำเนิดเสียงจะทำให้อากาศรอบๆ สั่นสะเทือนจะกระจายออกไปรอบทุกทิศทาง เมื่อคลื่นเดินทางมาถึงหูของเรา เราจะรับรู้เสียงต่างๆ
เสียง คือ คลื่นชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไปในตัวกลาง โดยตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่เพียงแต่่สันไปมาเมื่อมีคลื่นเสียงเดินทางผานเท่่านั้น เสียงจึงจัดเป็นคลื่น ที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เสียงจัดเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ไม่มีตัวตน ไม่่้มนําหนัก ไม่ต้องการที่อยู่แต่สามารถทํางานได้ โดยทําให้แกวหูสั้่น มนุษย์จึงได้ยินเสียง แหล่งกําเนิดเสียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.