ชุมชน เข้มแข็ง มี ลักษณะ อย่างไร และ สามารถ สร้าง ได้ อย่างไร?

องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก มีจิตสำนักของการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.