โครงสร้าง แบบ ลำดับ มี ลักษณะ อย่างไร?

โครงสร้างผังงานแบบลำดับ เป็นโครงสร้างที่แสดงขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เรียงจากบนลงล่าง เป็นรูปแบบง่ายๆ ไม่มีการเปรียบเทียบใด และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างผังงานแบบลำดับได้ดังนี้
การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง หรือการโปรแกรมโครงสร้าง คือการกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision) และการทำซ้ำ (Loop) ตำราหลายเล่มจะขยายความออกไปว่า Decision แยกเป็น If และ Case ส่วน Loop แยกเป็น While และ Until ถ้าแยกให้ละเอียดก็อาจได้ถึง 5 หลักการ แต่ในที่นี้ขอนำเสนอไว้เพียง 3 หลักการ ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.