สมอง มี ความ สำคัญ อย่างไร?

สมองมีบทบาทสําคัญที่สุดในการรับรู้ประสบการณ์เรียนรู้ เก็บความ ็บความ ทรงจําํา คิดค้นหาเหตุผล ตัดสินใจ ัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.