ภาษา และ การ สื่อสาร มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

ความสัมพันธ์ของภาษากับการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ โดยใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้อื่น ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ ถ่ายทอดจากบุคคลในสังคมเดียวกัน ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.