เรา ชนะ ร้าน ค้า เงิน เข้า อย่างไร?

1. เข้าแอพพลิเคชั่น ‘ถุงเงิน’ สำหรับ ‘ร้านค้าเราชนะ’ เลือก ‘รายการวันนี้’ 2. แสดงรายการรับเงินของวันนี้ 3. แสดงยอดเงินทั้งหมดของวันนั้นๆ แอพฯ จะปรากฏรายละเอียดการรับเงินและยอดเงินทั้งหมด
โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว สามารถใช้จ่ายสิทธิ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชนกับร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการเราชนะ ที่ใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน ซึ่งร้านค้าสามารถรับเงิน ผ่านบัตรประชาชน ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินผ่านบัตรประชาชน เข้าแอปพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนู ‘ เราชนะ ‘ เลือก ‘บัตรประชาชน’

Leave a Reply

Your email address will not be published.