การ ลงทุน ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ แก่ ผู้ ออม ธุรกิจ และ ประเทศ อย่างไร?

1. ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน ในรูปแบบของดอกเบี้ยและเงินปันผลสูงกว่าเงินออม 2. ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขยายกิจการและดำเนินการผลิตได้มากขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานมาก ขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.