เสียง สูง ต่าง จาก เสียง ต่ำ อย่างไร?

เสียงสูง เสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลมาก จะมีความถี่ในการสั่นน้อย เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสียงต่ำ และแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลน้อย จะมีความถี่ในการสั่นมาก เสียงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสียงสูง
เสียงที่เราได้ยินนั้น สามารถแบ่งได้เป็นเสียงสูงและเสียงต่ำ เสียงสูงเกิดจากคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง เสียงต่ำเกิดจากคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำ โดยความถี่ของเสียงหมายถึง จำนวนครั้งของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเกณฑ์ที่ใช้เป็นสากลกำหนดให้ คลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นของวัตถุ 1 รอบ (เคลื่อนที่ไปกลับ) ใน 1 วินาที เท่ากับ คลื่นเสียงที่มีความถี่ 1 เฮิรตซ์ (Hertz)

Leave a Reply

Your email address will not be published.