ทํา เล ที่ ตั้ง ของ กรุงธนบุรี มี ความ เหมาะสม ต่อ การ เป็น ราชธานี แห่ง ใหม่ อย่างไร บ้าง?

ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล สะดวกกับการค้าขายกับต่างประเทศ และสามารถเคลื่อนทัพเรือกลับสู่เมืองจันทบุรีได้สะดวก เมื่อถึงคราวคับขัน มีป้องปราการที่มั่นคงแข็งแรง คือป้อมวิไชยประสิทธิ์ และป้อมวิไชยเยนทร์ใช้ป้องกันข้าศึกได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร มีดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์ การรวมประเทศให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.