การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น 1.ช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าคนภายนอก 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รู้การปกครองระดับชาติ 3.แบ่งเบาภาระด้านการเงินและอัตรากำลังคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.